top of page

ביטול הענקה בהליך פשיטת רגל

מאמר זה ידון בסוגית ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל כאמור בסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל.

סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. למעשה, בא להחזיר לאחור עסקאות פיקטיביות שנעשו ע"י החייב בין שנתיים ל-10 שנים. סעיף 96 לפקודה קובע כי הענקה פסולה יכולה שתינתן בשני תקופות של זמן עובר למועד פשיטת הרגל, התקופה הראשונה קבועה בסעיף 96(א) לפקודה הינה הענקה שניתנה שנתיים עובר לפשיטת הרגל. התקופה השנייה קבוע בסעיף 96(ב) לפקודה ורלוונטית למקרה בו הפך החייב לפושט רגל אחרי שעברו שנתיים ולפני שעברו עשר שנים מיום ההענקה.

למרות זאת, וגם אם הוכחו התקופות המנויות לעיל, לא תבוטל ההענקה אם יוכיח מקבל ההענקה את הסייגים המנויים בסעיף 96(ב) לפקודה או שיראה כי התקיים אחד מהסייגים המנויים בסעיף 96(ג) לפקודה(נדון עליהם בהמשך)

יצוין כי עסקה שנעשתה שנתיים ממועד מעשה פשיטת הרגל הינה בטלה כלפי הנאמן ואילו עסקאות שנעשו מעל לשנתיים ועד 10 שנים תבחנה באם בעת ההענקה היה החייב חדל פירעון. בית המשפט העליון אשר דן בסעיף בפסיקה ענפה קבע כי מטרת הסעיף הינה ביטול הענקות נכסים שנעשו ללא תמורה או בתמורה לא נאותה, תוך הקטנת מאסת הנכסים של החייב ופגיעה בכושר הפירעון של החייב כלפי נושיו עת כניסתו להליך פשיטת הרגל.

מתי הענקת נכסים יכולה להיות חוקית בעצם? ישנן כמה דוגמאות:

למשל, הענקת נכסים אשר נעשתה למעלה מ-10 שנים לפני שהחייב הפך לפושט רגל.

בנוסף, קובע סעיף 96 (ג) לחוק כי הענקת נכסים חוקית הינה גם:

הענקה בשל הנישואין ולפניהם(1)

מדובר בהעברה שעשה החייב לבת/בן הזוג בשל הנישואים ולפניהם. כלומר, המדובר בכל העברה הנובעת מקשר הנישואין ויחסי הנישואין של בני הזוג, אשר בוצעה לפני שבני הזוג התחתנו..

הענקה לאשת החייב, או לילדו, או לטובתם, של נכס שהגיע לחייב לאחר נישואיו אך בזכות אשתו(2)

לגבי הענקת נכס שהוענק ע"י החייב לאחר הנישואין לאשתו או לילדו, יש להוכיח כי המדובר בנכס שהגיע לחייב לאחר הנישואין, וכי אלמלא אשתו - לא היה מגיע הנכס לידיו. לדוגמא: כספי ירושה של אשתו של החייב, אשר נכנסו לחשבון המשותף שלה ושל בעלה החייב, ואשר הועברו ע"י החייב לידי אשתו.

הענקה לטובת קונה או בעל שעבוד בתום לב ובתמורה בת-ערך.(3)

אז מהו בעצם הליך "ביטול הענקה" בפשיטת רגל?

הסעיף הרלוונטי לעניינינו הוא סעיף 96 (ב) אשר קובע כדלקמן:

.96 ביטול הענקות

)ב) העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל אחרי שעברו שנתיים ולפני שעברו עשר שנים מיום ההענקה, ההענקה בטלה כלפי הנאמן, אם לא הוכיחו התובעים מכוח ההענקה כי בזמן שנעשתה ההענקה היה המעניק כשר-פרעון של כל חובותיו בלי להיזקק לנכס הכלול בהענקה וכי משנעשתה ההענקה עברה זכות המעניק באותו נכס לנאמן על ההענקה. 

לפי הסעיף אנו יכולים להבין שעל מנת שתבוטל הענקה לפי סעיף 96(ב) לפקודה, בדיוק כפי שמוסבר לעיל על מבקש הביטול להוכיח קיומה של הענקה פסולה. לשם כך, עליו להוכיח את מהות ההענקה ומועדה, את טיבו של הנכס, ואת המועד בו נעשה המעניק פושט רגל. באופן כללי, בית המשפט בוחן האם ההענקה נעשתה בחוסר תום לב ו/או ללא תמורה בת ערך והאם מקבל הרכוש ידע כי החייב נמצא בקשיים כלכליים ולמעשה היה שותף ברמה כלשהי להברחת הנכסים. הרציונל של הסעיף הוא כי הענקה אסורה הינה בבחינת הברחת נכסים וכי לכאורה נערך מעין הסכם הברחה בין החייב למקבל הנכס המועבר, ולפיכך יש לבטלה ולהשיב את הרכוש לבעליו החוקי –שהוא לחלופין נושי החייב או קופת הכינוס.

במקרה שבו קבע בית המשפט כי יש לבטל את ההענקה, יש להשיב את הנכס או את השווי הכספי לקופת הכינוס .

לייעוץ נוסף ניתן ליצור קשר עם עורך דין בינו אביתר בטלפון 077-3077718

bottom of page