top of page

ידועים בציבור והסכם חיים משותפים

בפסק דין של בג"ץ 721/94 אל-על נתיבי אויר לישראל נגד יונתן דנילוביץ ובית הדין הארצי לעבודה, שניתן

בשנת 1994, הוא פסק-הדין הראשון של בית המשפט העליון העוסק בהפליה על רקע נטייה מינית, ובו נקבע כי מעבידים אינם רשאים להפלות, במתן הטבות לעובדיהם, בין בני זוג ממינים שונה לבני זוג מאותו המין. הגדרת בני זוג כידועים בציבור היא דרך של המדינה להחיל זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים,

על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה.

סטטוס הידועים בציבור משמש בני  זוג שאינם רשאים להינשא זה לזה, בהתאם לחוקי הנישואים, למשל כאשר בני הזוג הם בני אותו המין, או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר. פעמים רבות סטטוס הידועים בציבור מוחל על בני זוג הרשאים להינשא זה לזה אך אינם מעוניינים בכך, לעתים ללא שבני הזוג מודעים לחובות שסטטוס זה מחיל עליהם.

מבחינות מסוימות זוכים ידועים בציבור (בני מינים שונים ולעתים גם בני אותו המין) לזכויות דומות לאלה של בני זוג נשואים, למשל כמו עובדי אל שמקבלים הטבות מיוחדות לעובד/ת החברה ובת/בן זוגו.

מאפייניהם של ידועים בציבור נקבעו על ידי שופט בית המשפט העליון,צבי ברנזון, יש כאן שני יסודות:

1. חיי אישות כבעל ואשה וניהול משק בית משותף. היסוד הראשון מורכב מחיים

אינטימיים כמו בין בעל ואשתו המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות

ונאמנות, המראה שהם קשרו את גורלם זה בזה. בכך נבדל הקשר הזה מחיי

פילגשות, למשל, שבהם הגבר מקיים מאהבת או ידידה ועושה זאת בעיקר להשגת

סיפוק מיני בחיק אישה, ואולי גם כמקום מקלט למתן פורקן לנפשו מחיי נישואין

בלתי-מוצלחים ומדכאים; והאישה, הפילגש - אצלה תופש בדרך כלל מקום נכבד

מצבו החומרי ומעמדו החברתי של האיש המשמש לה פטרון וגומל חסדים, ותמורת

זאת היא מעניקה לו את חסדיה הגופניים.

2. ניהול משק בית משותף. לא סתם משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות,

כדאיות כספית או סידור ענייני, אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים,

כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים והאישה

משמשת לו עקרת בית. משק בית משותף כזה נבדל מהנעשה, למשל, בהעסקת

עוזרת או מטפלת, גם כשקורה והמעסיק מקיים עמה יחסי מין. גם במקרה כזה

עשויה האישה לעשות את עבודות הבית ולטפל בענייני הגבר, אבל זהו חלק מסידור

ענייני שבו היא מקבלת חלק מגמול עבודתה במגורים ובמזונות בבית מעסיקה.

במשרד עורכי דין, נוטריון וגישור אביתר בינו תקבלו ייעוץ משפטי מקצועי, אשר יבהיר לכם

את כל הסוגיות השונות הכרוכות  בעריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור.

עורך דין אביתר בינו הינו מגשר מוסמך ומנוסה ,ולפיכך במקרה של מחלוקות הקשורות

לעניין הקשור בנושא ידועים בציבור, אנו נוכל לסייע לכם במציאת הפתרונות המתאימים.

bottom of page