top of page

הליך פשיטת רגל

 לפעמים אנו שומעים שחברה כזאת או אחרת נקלעה לקשיים כלכליים והגיע למצב של פשיטת רגל. למעשה, המונח פשיטת רגל של חברה הוא לא מדוייק ואילו המונח המתאים הוא, פירוק חברה שהגיע לחדלות פירעון.

בישראל נושא פשיטת הרגל מוסדר בפקודת פשיטת הרגל, המפקחת על פשיטת הרגל היא הכונס הרשמי, אגף של האפוטרופוס הכללי. הכונס הרשמי מתפקד כנאמן בפשיטת רגל עד ואם שבית המשפט ממנה נאמן פרטי, שהוא לרוב עורך דין. משנתמנה נאמן, הכונס הרשמי מפקח על פעולתו. תיקי פשיטת הרגל מתנהלים בבית המשפט המחוזי. לאחר שהוגשה בקשת, בית המשפט יכול להחליט אם לתת צו כינוס או לא . אם לא ניתן צו כינוס, ההליך מסתיים. אם ניתן הצו, התיק עובר לשלב הבא.

לאחר מתן צו כינוס מתבצעת הכרזה על פשיטת רגל. קיים שיקול דעת לבית המשפט אם להכריז על חייב, שניתן לגביו צו כינוס כפושט. משניתן צו פשיטת רגל מתחילים לאסוף את נכסי החייב מצד אחד ולחלק אותם לנושיו מצד שני באמצעות תביעת חוב. בעדיפות ראשונה נמצאים החובות לנושים מובטחים, דהיינו מי שהבטיחו את חובם באמצעות שעבוד. לאחר מכן נמצאות הוצאות ניהול הליכי פשיטת הרגל. הבא בסדר העדיפויות היא החובות בדין קדימה, אשר כוללים חוב בגין שכר עבודה, חוב בגין ניכוי במקור משכר עבודה, מסים מוניציפליים וממשלתיים, דמי שכירות וחוב מזונות. לאחר החובות בדין קדימה באים יתר החובות. עקרון השוויון קובע כי לגבי הנושים באותה דרגת עדיפות, החלוקה תתבצע בצורה פרופורציונלית לשיעור הנשייה שלהם מתוך כלל החובות באותה דרגה. לרוב, נכסיו של חייב שנמצא בחדלות פירעון כלכלית אינם מספיקים כדי לשלם לנושים הרגילים שום חלק מנשייתם. פעמים רבות, אין בהם די כדי לשלם דבר לנושים בדין קדימה; במקרים חמורים, הם אינם מספיקים אף כדי לכסות את הדרגה הראשונה, החובות המובטחים.

לסוף מגיעים לצו הפטר.  ההפטר ניתן לחייב כאשר בית המשפט השתכנע שכל החובות לנושים שולמו או כי אין תועלת בהמשך ההליכים. משניתן צו הפטר נמחקים חובות העבר ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב. בית המשפט מאפשר למי שנקלעו לחובות בתום לב לקבל צו הפטר מהר יותר, לעתים אף במועד ההכרזה על החייב כפושט רגל.

במקום לנהל את הליך פשיטת הרגל בדרך של מימוש נכסים, ניתן גם להגיע להסדר נושים.

 הסדר הנושים משנה את תנאי החוב של החייב כלפי הנושים, לרוב על דרך של הפחתת סכום החוב או דחיית מועד ההחזר שלו. הנושים יוצאים מההליך עם מערך חדש של זכויות כלפי החייב. למעשה, במקום לנצל את הנכסים הנוכחיים הנמצאים בידי החייב, מנוצל זרם ההכנסות העתידי שלו.

 

לייעוץ מקצועי ניתן ליצור קשר עם עורך דין בינו אביתר בטלפון 077-3077718

        
 

bottom of page